Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

UWAGA! INFORMACJE NA TEJ STRONIE DOTYCZĄ OSÓB, KTÓRE SKŁADAJĄ WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DO PZOON W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU

INFORMACJA DO WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

Wniosek OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

1)  osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice
lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,
za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki
miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku składa się dodatkowo oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

  • jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł.)

 

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu
potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia
do odbioru karty.

 

Wniosek PLACÓWKI składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki. Wniosek składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku placówki dołącza się:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł.)

 

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

  • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
  • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
    i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
  • aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu
o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu lub osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację
o braku możliwości złożenia podpisu.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca  2014r.  
w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1438 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 październik 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013r. poz. 1446 z późn. zm.)

Uwagi:

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł. należy wpłacić na konto:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą
w Więcborku

Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork

Bank Spółdzielczy w Więcborku

Nr konta: 11 8162 0003 0000 4604 2000 0010

 

 

INFORMACJA do wniosku o wydanie karty parkingowej