Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej, część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, informacje zamieszczone przed 24 września 2018 roku nie będą poprawiane ze względu na zbyt duże obciążenie dla jednostki.

Oświadczenie sporządzono dnia (aktualizacja): 26 stycznia 2023 r.

Data publikacji strony internetowej: 11 maja 2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Osoba odpowiedzialna do kontaktu Pani Bogusława Szczęsna.

 

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

Ctrl+U – sterowanie funkcjami związanymi z dostępnością strony

Tab – nawigowanie po głównych blokach strony

Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony

Enter – wybieranie elementów aktywnych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: poczta@pcprwiecbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 389 85 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do siedziby PCPR prowadzi podjazd, przy którym znajduje się poręcz. Z parkingu przynależącego do budynku prowadzą drzwi wejściowe o szerokości 90 cm, zapewniające łatwy dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdują się na jednym poziomie. Ponadto wszystkie wewnętrzne wejścia pozbawione są progów. W budynku, w pobliżu wejścia głównego umieszczona jest tablica informacyjna zawierająca wykaz pomieszczeń wraz ze wskazaniem struktury organizacyjnej PCPR. W budynku obecnie brakuje pętli indukcyjnych   i nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕ a. Brak na miejscu tłumacza języka migowego. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym, który jest wyposażony w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku (PZOON)

Instytucja znajduje się w budynku Gminnego Centrum Medycznego „PROVITA” sp. z o.o. w Więcborku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2a.  Siedziba PZOON usytuowana jest w obiekcie spełniającym wszystkie wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przede wszystkim dostępności dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada barier architektonicznych, posiada windę i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz parking.