Punk Poradnictwa Specjalistycznego

Zadania Punktu Poradnictwa Specjalistycznego

1. Do podstawowych zadań Punktu w zakresie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, należy:
1)   pomoc rodzinom w radzeniu sobie z trudnościami, stresami i problemami, które mogą mieć wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie;
2)  współpraca z  Zespołem ds. Pieczy Zastępczej PCPR, głównie w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych i rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka;
3)  diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny w celu określenia odpowiednich form pomocy rodzinie;
4)   wyposażania członków rodziny w wiedzę i umiejętności, które odpowiednio uodpornią rodzinę na oddziaływanie zewnętrznych problemów i pozwolą uniknąć głębszego kryzysu;
5)   prowadzenie porad psychologicznych osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych w rodzinach naturalnych i zastępczych;
6)   prowadzenie działań adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi;
7)  doskonalenie umiejętności psychologicznych rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

 

2. Do podstawowych zadań Punktu w zakresie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego – pedagogicznego, należy:
1)  rozwiązywanie problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży;
2)  wzmacnianie w rolach rodziców;
3) doskonalenie umiejętności pedagogicznych rodziców zastępczych i prowadzących  rodzinne domy dziecka;
4)   prowadzenie działań adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi;
5) współpraca z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej PCPR, głównie w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych i rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka;
6)   poradnictwo rodzinne dla dzieci i rodziców dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
7)   organizowanie indywidualnej, edukacyjnej pomocy rodzinie;
8)   diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny.

 

3. Do podstawowych zadań Punktu w zakresie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego  –  prawnego, należy udzielanie porad indywidualnych z zakresu:
1)   prawa rodzinnego i opiekuńczego;
2)   prawa materialnego i formalnego;
3)   zabezpieczenia społecznego;
4)   ochrony praw lokatorów.

 

4. Do podstawowych zadań Punktu w zakresie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego- doradcy ds. zabezpieczenia społecznego, należy:
1)   pomocy w jak najlepszym wykorzystaniu źródeł wsparcia zewnętrznego;
2)   udzielania zgłaszającym się osobom informacji o przysługującym im prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wskazywania instytucji właściwych do załatwiania konkretnych spraw;
3)   pomocy zgłaszającym się osobom w załatwianiu spraw urzędowych;
4) współpracy z innymi jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi oraz Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie działania PCPR i Punktu.