Rodzina w centrum 2

Wsparcie udzielane przez PCPR

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój...

Informacja

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, iż w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na...

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Zakopanego

W dniach 27.01.2020 r. – 31.01.2020 r. dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne...

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 6 listopada 2019r. zorganizowało w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim spotkanie edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej...

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Jastrzębiej Góry

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Jastrzębiej Góry W dniach 25.08.2019 r. – 29.08.2019 r. dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego...

Mieszkanie treningowe w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2″

  Mieszkanie treningowe w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od marca 2019r. funkcjonuje mieszkanie chronione treningowe dla osób usamodzielnionych opuszczających pieczę...

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 30 maja 2019r. zorganizowało w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim z okazji dnia...

Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku dotyczące Mieszkania Chronionego Treningowego

Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 15 marca 2019 roku, w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pobytu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym działającym w strukturze Powiatowego...

Realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku od początku października do końca listopada 2018r. zrealizowało szereg form wsparcia dla uczestników projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w...

Mieszkanie treningowe oraz sala centrum w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku  w dniu 04.10.2018r. dokonało odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „REMONT MIESZKANIA TRENINGOWEGO  ORAZ REMONT POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CENTRUM W...