Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
od dnia 2 stycznia 2018r.

• organem wystawiającym legitymację staje się powiatowy/ miejski zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności, do którego złożono wniosek według miejsca zamieszkania wnioskodawcy;
• powiatowy zespół wydaje legitymację wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg
i uprawnień (czyli takiego, od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania lub wyroku sądu)
• legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:
1) 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (wystawionym osobom do 16 roku życia),
2) 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionym osobom, które nie ukończyły 60 roku życia;
• stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej (umieszczenie na legitymacji stopnia niepełnosprawności może warunkować przyznanie określonych odrębnymi przepisami ulg lub uprawnień);
• symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej (umieszczenie na legitymacji symbolu przyczyny niepełnosprawności może warunkować przyznanie określonych odrębnymi przepisami ulg lub uprawnień);
• osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji zobowiązana jest złożyć wniosek wg nowego wzoru obowiązującego na terenie całej Polski;
• wniosek można wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, pełnomocnika, rodzica, opiekuna prawnego.
• zmianie ulega wzór blankietu legitymacji – produkcja blankietów oraz ich personalizacja będzie się odbywała w podmiocie zewnętrznym. Powiatowy zespół będzie przyjmował
i rozpatrywał wniosek, zawiadamiał wnioskodawcę o odbiorze legitymacji i przekazywał gotową legitymację wnioskodawcy;
• legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017r. zachowują ważność na czas
w nich określony;
• za wydanie duplikatu do legitymacji wystawionej po 1 września 2017r. powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.
• osoba niepełnosprawna odbiera legitymację osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.
• legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się za potwierdzeniem jej odbioru. Brak jest możliwości wysłania legitymacji pocztą.

Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji:

1) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie
z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
2) kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (należy dołączyć w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem). Kserokopia powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion rodziców oraz nazwiska rodowego.
3) kopia orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji
4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (15 zł.).

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Postępowanie o wydanie legitymacji i duplikatu
_____________________________________________
Wszelkich informacji udziela Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępolnie Krajeńskim
z siedzibą w Więcborku, ul. Powstańców Wlkp. 2a, 89-410 Więcbork, tel. 52/ 3896-790, e-mail: poczta@pzoonwiecbork.pl lub www.bip.pcprwiecbork.pl. Wnioski o legitymacji dostępne są w siedzibie zespołu i na stronie internetowej www.bip.pcprwiecbork.pl w zakładce Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – druki wniosków lub na stronie internetowej www.pcprwiecbork.pl.