Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

 ul. Powstańców Wielkopolskich 2a,

89-410 Więcbork

tel. / fax 52/ 389 67 90 

e-mail: poczta@pzoonwiecbork.pl

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorek od godz. 8:00 do godz. 16:00

środa od godz. 7:00 do godz. 15:00

czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku (ul. Powstańców Wlkp. 2a, 89-410 Więcbork) przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.  
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Pana/i praw może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: 52 389-85-01, e-mailowo: iod@pcprwiecbork.pl lub pisemnie na adres: ul. Starodowrcowa 8, 89-410 Więcbork.
 3. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu wydania orzeczenia
  o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia
  o wskazania do ulg i uprawnień na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 511 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1110 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 28.11.2007 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1875) w związku art. 6 ust 1 lit c RODO.                                       
 4. Podane dane będą przetwarzane w wersji papierowej oraz w systemie informatycznym (EKSMON) tj. Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania
  o Niepełnosprawności, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28.11.2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681).Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.                                                                                                           
 5. Podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa. Natomiast w przypadku numeru telefonu podanie danych ma charakter dobrowolny.
 6. W przypadku niepodania danych zawartych we wniosku zostanie wydane zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, o którą Pan/i wnioskuje.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa,
  w tym przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
 8. Podane dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług zaopatrujących Zespół w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację zadań oraz zarządzanie pracą Zespołu (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych).
 9. Administrator nie przekazuje Pana/i danych poza teren Polski / Unii Europejskiej.          
 10. Posiada Pan/i prawo:

 

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– ograniczenia przetwarzania danych: ma Pan/i prawo żądać ograniczenia    przetwarzania wyłącznie do przechowywania  Pana/i danych osobowych w przypadku:

 • przekonania Pana/i, że posiadane przez Zespół dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
 • przekonania Pana/i, że posiadane dane przez Zespół nie są już potrzebne do celów przetwarzania, natomiast są potrzebne Panu/i do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– modyfikacji zgody jak również rezygnacji z otrzymywania informacji drogą telefoniczną (rezygnacji można dokonać składając pisemne oświadczenie).

 

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie związane z realizacją praw udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (www. pcprwiecbork.pl). W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres e-mailowy iod@pcprwiecbork.pl lub złożyć osobiście
w Więcbork, przy ul. Starodworcowej 8, 89-410 Więcbork.