Zespół Pomocy Społecznej

Zadania Zespołu Pomocy Społecznej

 1. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
 2. Przygotowywanie spraw w zakresie zapewnienia, organizowania i prowadzenia usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.
 3. Przyjmowanie wniosków ośrodków pomocy społecznej dotyczących umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej.
 4. Weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej.
 5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie umieszczenia osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej i decyzji o opłacie za pobyt w domu.
 6. Prowadzenie rejestru osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
 7. Prowadzenie rejestru osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
 8. Współpraca z innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie umieszczania osób z terenu Powiatu Sępoleńskiego w domach pomocy społecznej  poza powiatem.
 9. Współpraca z innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie umieszczania osób z terenu innych powiatów w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
 10. Sporządzanie decyzji administracyjnych o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku.
 11. Sporządzanie comiesięcznych informacji o mieszkańcach powiatowych domów pomocy społecznej i dochodach z odpłatności za ich pobyt w tej jednostce.
 12. Sporządzanie stosownych meldunków i analiz dla potrzeb PCPR, powiatu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego dzieci umieszczonych w  pieczy zastępczej i mieszkańców domów pomocy społecznej.
 14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.
 16. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
 17. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 18. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
 19. Gromadzenie informacji i przygotowywanie przy pomocy pozostałych pracowników PCPR dokumentacji konkursowej na temat programów krajowych, projektów europejskich oraz innych rozwiązań umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań nałożonych na PCPR.
 20. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej  gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi.
 21. Przygotowywanie, monitorowanie realizacji i aktualizowanie, przy współpracy z pozostałymi pracownikami PCPR, samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi, projektu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 22. Opracowywanie we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi PCPR rocznych sprawozdań z działalności PCPR i sporządzanie wykazu potrzeb w terminie określonym przez radę powiatu.
 23. Sporządzanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej przy pomocy pozostałych działów PCPR i współpracy jednostek organizacyjnych powiatu.
 24. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 25. Inicjowanie tworzenia powiatowych ośrodków wsparcia społecznego.
 26. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
 27. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze  środowiskiem.
 28. Udzielanie mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej.
 29. Organizowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 30. Organizowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
 31. Prowadzenie postępowania w zakresie sporządzania „niebieskich kart”.
 32. Uczestniczenie na wniosek gmin z terenu powiatu w pracach zespołów interdyscyplinarnych.
 33. Opracowywanie, monitorowanie realizacji i aktualizowanie przy współpracy pozostałych pracowników PCPR  oraz samorządów gmin i organizacji pozarządowych, powiatowego programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 34. Opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
 35. Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.