Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) – dalej RODO, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku,  ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork jest Twoim Administratorem danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie pisemnej.

Dane kontaktowe:

Małgorzata Jasiniewska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
Starodworcowa 8
89-410 Więcbork

e-mail: iod@pcprwiecbork.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja statutowych, ustawowych oraz zleconych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku:

  • na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • na podstawie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (podstawa z art.6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

IV. Odbiorcy danych

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani
do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a. prawo dostępu do swoich danych,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d. ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji Twojej sprawy. Ponadto Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu.