Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 

Do zadań Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym należy w szczególności:

1) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek;

2) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w tym z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) prowadzenie poradnictwa o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia wsparcia;

4) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego;

5) opracowywanie, realizacja, monitorowanie, aktualizowanie według potrzeb Powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;

7) realizacja zadania w zakresie dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;

8) realizacja zadania w zakresie dofinansowania organizowania przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych;

9) realizacja zadania w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych na rzecz osób niepełnosprawnych;

10) realizacja zadania w zakresie dofinansowania likwidacji barier technicznych na rzecz osób niepełnosprawnych;

11) realizacja zadania w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się na rzecz osób niepełnosprawnych;

12) realizacja zadania w zakresie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz osób niepełnosprawnych;

13) realizacja zadania w zakresie dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na rzecz osób niepełnosprawnych;

14) finansowanie, nadzór i kontrola Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim;

15) realizacja zadania w zakresie dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika na rzecz osób niepełnosprawnych;

16) realizacja programów celowych PFRON np. „Programu wyrównywania różnic między regionami…”, Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”;

17) gromadzenie informacji i przygotowywanie dokumentacji konkursowej w zakresie programów krajowych, projektów europejskich oraz innych rozwiązań umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

18) prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy odpowiednich uchwał, porozumień i zarządzeń;

19) stała koordynacja i wykonywanie oraz aktualizowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

20) organizowanie doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych na obszarze powiatu z zakresu zadań działu;

21) kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej;

22) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach.