Zespół Pieczy Zastępczej

Zadania Zespołu do spraw Pieczy Zastępczej

a)    jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej:

– prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

– kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wystawianie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

– organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

– zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

– organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wystawianie zaświadczeń o ukończeniu tych szkoleń oraz opinii dotyczących predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

– zapewnienie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinnego domu dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, pod kątem ich potrzeb,

– zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

– zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

– organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinnego domu dziecka pomocy wolontariuszy,

– współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,

– prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

– prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

– przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

– zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinnego domu dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

– współpraca z ośrodkami adopcyjnymi w zakresie realizacji zadań dotyczących pieczy zastępczej, a w szczególności  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,  w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

– organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinnego domu dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

– przygotowanie rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinnego domu dziecka na przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej,

– opiniowanie przedłużenia okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

– opiniowanie na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinnego domu dziecka nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– sporządzanie oceny sytuacji dziecka oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazanie jej do właściwego sądu,

– sporządzanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinnego domu dziecka w konsultacji z asystentem rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

– promowanie rodzicielstwa zastępczego,

– zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

– opracowywanie rocznych sprawozdań zdziałalności PCPR oraz sporządzanie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, dla potrzeb zarządu i rady powiatu,

– opracowanie raz do roku informacji ostanie pieczy zastępczej w powiecie dla Zarządu Powiatu i Rady Powiatu  Sępoleńskiego,

 

b)   wypełnianie zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

– udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

– przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

– pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

– zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

– zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

– udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia,

– współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

– sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie,

– w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej  większej liczby dzieci niż przewiduje art.53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka,

– wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu,

– sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

– sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka.

 

c)    w zakresie realizacji zadań własnych powiatu dotyczących pieczy zastępczej:

– opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,

– zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

– organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka orazplacówki opiekuńczo-wychowawcze iregionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia,

– tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,

– prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,

– organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

– organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia, specjalistycznego poradnictwa,

– zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich,

– kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

– finansowanie należnych świadczeń i udzielanie pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– prowadzenie rejestru kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

– prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzących rodzinnego domu dziecka,

– prowadzenie rejestru dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

– prowadzenie rejestru wydanych opinii,

– prowadzenie rejestru wydanych świadectw i zaświadczeń,

– prowadzenie rejestru rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

– sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania   rodziny systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu  teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca  2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej,

– przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania należnych świadczeń, zgodnie z przepisami,

– przygotowanie umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnych domów dziecka,

– prowadzenie postępowań w sprawie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą,

– przygotowanie decyzji dotyczącej wypłaty świadczeń dla osób usamodzielnianych, opuszczających rodzinną pieczę zastępczą i instytucjonalną,

– przygotowywanie decyzji o kierowaniu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo – finansowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,

– przygotowanie projektów porozumień między powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu  Sępoleńskiego,

– przygotowanie sprawozdawczości,

– prowadzenie postępowań w sprawie ponoszenia wydatków przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

– planowanie środków na realizację w/w zadań,

– sporządzanie umów w sprawie zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

– sporządzanie umów dla rodzin pomocowych,

– prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

– ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków, niezbędnej do przyznania świadczenia,

– przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

– sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,

– sporządzanie zestawień kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu innego powiatu, celem wystawienia noty księgowej przez Dział Finansowo-Kadrowy,

– bieżąca analiza dochodów i wydatków dotycząca dzieci pochodzących spoza terenu powiatu sępoleńskiego oraz dzieci z terenu powiatu sępoleńskiego przybywających na terenie innych powiatów,

– przygotowywanie zaangażowania środków  niezbędnych do realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej dla Działu Finansowo-Kadrowego,

– wprowadzanie danych do programu komputerowego POMOST oraz prowadzenie sprawozdawczości w systemie informatycznym CAS;

– sporządzanie sprawozdawczości dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z zakresu zadań Zespołu,

– współpraca z Działem Finansowo-Kadrowym w zakresie realizacji wypłat, ustalania odpłatności oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

– współpraca z gminami w zakresie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu tej gminy oraz w zakresie ustalenia sytuacji rodziców biologicznych,

– przygotowywanie pozwów o alimenty wobec rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej.