Informacja o realizowanym projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy  w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym liderem jest  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Okres trwania projektu „Rodzina w Centrum” lipiec 2016r. – czerwiec 2018r.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi 453.170,00zł.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim do 30.06.2018r.

Głównymi beneficjentami będą:

Wychowankowie rodzin zastępczych,

Rodziny zastępcze,

Rodziny naturalne,

Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

Założone działania w ramach projektu to:

Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog, psychiatra, radca prawny,

Terapia rodzinna,

Warsztaty (jednodniowe) dla rodzin zastępczych i rodzin naturalnych,

Zajęcia animacyjne dla dzieci,

Grupa wsparcia,

Wyjazdy edukacyjne,

Superwizje,

Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków,

Bony edukacyjne,

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do zakończenia działań w projekcie.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej.

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin uczestnictwa.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Karolina Kraszewska – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Natasza Ksobiak – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Tel. 52-389 85 01 52 389 75 75 ; e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl