Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

UWAGA! INFORMACJE NA TEJ STRONIE DOTYCZĄ OSÓB, KTÓRE SKŁADAJĄ WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DO PZOON W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU

INFORMACJA DO WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ W STANIE EPIDEMII

Wniosek OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z wyłączeniem osobistego stawiennictwa (pocztą).

Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby
ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun
lub kurator.

Ważne: W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór
podpisu,
z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki
miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku składa się dodatkowo oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa dołącza się:

  • jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł.)
  • kopię prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem o spełnieniu karty parkingowej

 

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku
fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy
zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod
warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Ważne: Karta parkingowa za zgodą osoby niepełnosprawnej, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej za pośrednictwem operatora pocztowego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Wniosek PLACÓWKI składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki. z wyłączeniem osobistego stawiennictwa za pośrednictwem poczty.

Do wniosku placówki dołącza się:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł.)
  • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

  • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
  • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
    i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
  • aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

Ważne: Karta parkingowa, za zgodą osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, może zostać doręczona placówce za pośrednictwem operatora pocztowego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca  2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1123)

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł. należy wpłacić na konto:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
ul.Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork

Bank Spółdzielczy w Więcborku

Nr konta: 11 8162 0003 0000 4604 2000 0010

 

INFORMACJA do wniosku o wydanie karty parkingowej w stanie epidemii