Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aktualności

Wsparcie udzielane przez PCPR

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020r. projektu,  pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój...

Wsparcie udzielane przez PCPR

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój...

UWAGA! – Przedłużenie terminu na składanie wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd PFRON wydłużył do dnia 15 paździenika 2020r. termin składania (elektronicznie w systemie SOW lub w wersji papierowej) wniosków o dofinansowanie w programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w...